Madhya Pradesh varsity breeds two female calves using embryo transplant technology